Korrosivitetskategorier Aluminium

Aluminiumsplade angrebet af korrosion
Aluminiumplatta under angrep

Överblicken nedan visar hur stål klassificeras enligt standard EN / ISO9223: 2012 i samband med korrosivitetskategorier. Eftersom det inte finns någon motsvarande standard för aluminium är detta ofta den standard som används vid klassificering av aluminium i förhållande till korrosivitetskategorier.

Eftersom aluminiumets egenskaper skiljer sig från stålets egenskaper, måste ett antal villkor beaktas. Vi rekommenderar därför att du läser reservationerna och riktlinjerna under tabellen innan du använder den.

Korrosivitetskategori Korrosivitet Typisk inomhusmiljö Typisk utomhusmiljö
C1 Mycket låg Kontor, skolor och museer. Vissa ökenområden, Central Arktis och Antarktis.
C2  Låg Förråd / lokaler och idrottshallar. Landsbygdsområden, mindre orter, öknar och subarktiska regioner.
C3  Mellan Livsmedelsfabriker, tvätterier, bryggerier och mejerier.

Stadsområden och kustnära områden som ej ligger i direkt närhet av havet.

Subtropiska och tropiska zoner med låg förorening i atmosfären

C4  Hög  Industriella förädlingsanläggningar och simbassänger  Förorenade stadsområden, industriområden, vissa kustområden samt vägar och ytor som saltas vintertid
Subtropisk och tropisk zon, atmosfär med medium förorening
C5  Mycket högj gruvor, grottor, oventilerade förråd/ byggnader subtropiska och tropiska zoner. Industriområden, kustområden i allmänhet..
CX  Extrem Oventilerade förråd/ byggnader i fuktiga tropiska zoner som utsätts för utomhusfaktorer i en grad som är särskilt korrosionsstimulerande. Extrema industriområden, kust- och offshoreområden samt områden som ofta utsätts för kontakt med salter.

Reservationer före användning av tabellen.

Om aluminium kan leva upp till olika korrosivitetskategorier beror på en bedömning av den specifika miljön och situationen som materialet ska användas i.

1) Till att börja med är det problematiskt att tillämpa denna standard på aluminium eftersom korrosivitetskategorierna bedöms tillsammans utifrån förutsättningarna både inom- och utomhus. Aluminium har i första hand bästa hållbarhet i miljöer med förändrade förhållanden, vilket oftast sker utomhus. Det är till exempel inte ett problem om aluminiumytan är utsatt för regn och liknande så länge det har möjlighet att torka upp igen och därigenom regenerera sig. Å andra sidan kan aluminium inte tåla, till exempel, slutna miljöer där materialet ständigt utsätts för fukt.

2) Vid de lägsta korrosivitetskategorierna - C1 och C2 (se tabell) - är det oproblematiskt att alla aluminiumlegeringar är korrosionsbeständiga både inomhus och utomhus.

3) Korrosivitetskategori C3 (se tabell) omfattar bland annat inomhusförhållanden, tvättmaskiner och bryggerier. Här är det viktigt att ta hänsyn till ett antal faktorer: Hur ofta rengöring sker, vilka rengöringsmedel som används och finns det några syror och baser i miljön? Dessa påverkar huruvida aluminium kan ingå i miljön. Samtidigt är utomhusförhållandena klassificerade som C3 problemfria för legeringar för marina tillämpningar och vissa andra legeringar, förutsatt att de har genomgått korrekt ytbehandling.

4) I de övriga korrosivitetskategorierna - C4, C5 och CX (se tabell) – Är inomhusförhållandena problematiska i förhållande till aluminium. Till exempel innebär minoperation ofta användningen av ett brett spektrum av kraftfulla kemikalier som kan lösa upp aluminium. Samtidigt kan havsvattenresistenta legeringar inkluderas i kustmiljöer, helt utan att aluminium bryts ner.