Klimat och miljö


Vad är en EPD? Hur kan du sänka CO2-avtrycket för din produkt? Hur kan aluminium bli en grönare produkt? Det kan du läsa mer om på denna sida.

 

Letar du efter REACH, RoHS, PFAS och andra juridiska ramverk? Dem hittar du på sidan Certifikat och dokument.

Hur stort CO2-avtryck har aluminium?

Hur stort CO2-avtryck har aluminium?

Utvinningen av aluminium från bauxit är en mycket energikrävande process. Om den energin kommer från kolkraft kan produktionen av 1 kg aluminium kosta upp till 20 kg CO2.

Kommer energin däremot från förnyelsebara energikällor är CO2-avtrycket omkring 4 kg CO2 pr. kg. aluminium med den nyaste teknologin.

I Europa är det redan i dag krav på att en viss del av energin ska komma från förnyelsebara energikällor, men i andra delar av världen kommer energin ofta från kolkraft.

Det betyder att aluminium producerat utanför EU ofta har ett högre CO2-avtryck än aluminium producerat i Europa.

Hur mäter man CO2-avtrycket för aluminium?

CO2-avtrycket för en produkt definieras som Global Warming Potential (GWP) vilket mäts i CO2-ekvivalenter (CO2e)

Hur kan man reducera CO2-avtrycket för aluminium?

Det finns i princip tre sätt att reducera CO2-avtrycket för aluminium:

 

  • Använda förnyelsebar energi vid utvinning av aluminium
  • Återvinna aluminium för att undvika den energikrävande utvinningen
  • Reducera mängden material man använder genom att tänka på viktoptimering i produktdesignen

Vad är scope 1, 2 och 3?

Scope 1 omfattar de direkta utsläppen från företaget. Det är utsläpp som kommer direkt från byggnader, processer och fordon som företaget äger.

 

Scope 2 omfattar de indirekta utsläppen från den energi företaget köper. Utsläppen är indirekta eftersom de inte sker vid företagets egna anläggningar men ändå är ett resultat av företagets agerande.

 

Scope 3 omfattar alla andra indirekta utsläpp i leveranskedjan som orsakas av företagets verksamhet. Detta är tex utsläpp från leverantörer, kunder och transporter.

 

Indelningen kommer från Greenhouse Gas (GHG) Protocol som är den globala standarden för att mäta och begränsa utsläpp från företag.

Vad kan du själv göra för att minska ditt CO2-avtryck

Du kan själv påverka din produkts CO2-avtryck om du tar hänsyn till CO2 redan i inköpsfasen.

När vi talar om aluminium är ett sätt att minska CO2-avtrycket att minska mängden material. Om du t.ex. vanligtvis köper material i 1 mm tjocklek, kan du i många fall få samma kvalitet utan påverkan på produkten med 0,9 mm tjocklek. Det sparar 10% både på priset och CO2-avtrycket.

Använder du specialprofiler i aluminium kan vi hjälpa dig optimera designen för att minska materialåtgången.

Du kan också välja att köpa våra CO2-reducerade aluminiumtyper RecycAl och GreenAl, som är producerat av återvunnen aluminium respektive med förnybar energi. Det är ingen kvalitetsskillnad jämfört med ”vanlig” aluminium, den enda skillnaden är CO2-avtrycket.

GreenAl

GreenAl

Den mest energikrävande delen i aluminiumproduktion är den inledande processen, när bauxiten ska utvinnas och omvandlas till rå aluminium.

För GreenAl drivs denna process av förnybar energi som vatten- eller vindkraft istället för kol eller naturgas. Detta är en mycket mer hållbar process och CO2-avtrycket blir betydligt lägre.

GreenAl har ett CO2-avtryck på så lite som 4 kg CO2/kg aluminium.

RecycAl

När aluminium väl är producerat krävs det väldigt lite energi för att återanvända det – ungefär 5% av energin som krävs för framställning.

Därför är en hög skrothalt i aluminium direkt proportionell mot ett lågt CO2-avtryck. För RecycAl är vi nere på så lite som 2,04 kg CO2/kg aluminium.

Aluminium har fördelen att det kan återanvändas nästan oändligt antal gånger utan att förlora sina goda egenskaper. Metallen upptäcktes för bara 200 år sedan och är därmed en relativt ny metall. Det betyder att det mesta av det aluminium som producerats fortfarande används – det råder en generell brist på post-consumer scrap då efterfrågan de senaste åren ökat markant.

Både GreenAl och RecycAl är paraplytermer som täcker en rad produkter från en rad leverantörer som alla lever upp till de standarder som anges här. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt produkt för dina behov från vårt urval av leverantörer och produkter.

Återvinning av aluminium

Aluminium kan återanvändas ett oändligt antal gånger utan att mista sina generella egenskaper. Som en bonus kräver återvinning 95 % mindre energi än att bryta ny aluminium (primärproduktion). Detta gör det både miljövänligt och kostnadseffektivt att återvinna så mycket aluminium som möjligt.

Återvinning av aluminium

Skrot: pre-consumer och post-consumer

När vi talar om skrot och återvinning är det viktigt att skilja på pre-consumer scrap och post-consumer scrap. Pre-consumer scrap är material som blivit skrot redan innan det nått konsument. Det kan t.ex. vara överskottsmaterial från produktion av aluminiumburkar. Post-consumer scrap däremot är skrot som kommer från konsumenten och materialet har tjänat sitt syfte hos konsumenten – det kan t.ex. vara en läskburk som lämnas i en pantautomat.

Skrot: pre-consumer och post-consumer

I Alumeco producerar vi pre-consumer scrap när vi sågar aluminiumplåt till våra kunder. Därför introducerade vi 2022 en ny intelligent programvara på våra sågar och utvecklade en databaserad politik för användning av våra restbitar, så vi utnyttjar allt material så bra det går.  På det sättet sparar vi 40 ton material varje år, vilket motsvarar ca 5% av vår årliga förbrukning.

Vad är skillnaden på pre-consumer scrap och post-consumer scrap?

Pre-consumer scrap kommer från tillverkningen av en produkt innan produkten når slutanvändaren.

 

Post-consumer scrap kommer från slutanvändaren, dvs konsumenten.

 

Ur ett klimatperspektiv bör särskilt den första typen begränsas med hjälp av en effektiv produktion av aluminiumdetaljer, det är nämligen material som aldrig uppfyllt sitt syfte och är ”bortkastat”. Dock behöver vi även begränsa, alternativt återanvända, de stora mängderna post-consumer scrap i världen, detta för att säkerställa att så mycket som möjligt av våra ändliga resurser ingår i cirkulära kretslopp.

Dokumentation: EPD, LCA, cradle to cradle

När du påbörjar din hållbarhetsresa kommer du snabbt stöta på begreppet EDP. Det är en förkortning av Environmental Product Declaration (miljövarudeklaration). En EDP dokumenterar CO2-avtrycket för en produkt,  men också belastningen vad gäller förbrukning av energiresurser, avfall m.m.

EPDn är baserad på en livscykelanalys (LCA). Det betyder att du som utgångspunkt har samma information i livscykelanalysen som i EDPn. Du behöver därför inte ha en EDP om du redan har en LCA för det specifika materialet eller produkten.

Det finns ännu inget lagkrav för en tillverkare att upprätta EPD på sina produkter. Om du är i behov av en EPD på en produkt måste du meddela detta till oss i förväg så att vi kan se till att materialet kommer från en leverantör där EPD finns att få.

När du bestämmer dig för att kartlägga en produkts klimat- och miljöpåverkan måste du bestämma start- och slutpunkt för produktens livslängd. I industrin använder man typiskt cradle to gate (vagga till port) eller cradle to cradle (vagga till vagga). Den senare är mer omfattande än den första.

Cradle-to-cradle, cradle-to-gate og cradle-to-grave.

Livslängden för en produkt kan delas in i fem steg:

  1. Utvinning av råmaterial ("cradle")
  2. Bearbetning och produktion ("gate")
  3. Transport
  4. Försäljning och användning
  5. Avfallshantering ("grave")

Cradle to gate är en linjär bild av produkten från råvara till färdig product. Cradle to cradle är - som namnet antyder – en cirkulär syn på produkten från råvara till produktion och konsumtion och tillbaka till återvinning av råmaterial. I det fallet är en produkts fas 5 en annan produkts fas 1.

Det är vanligt att företag börjar med cradle to gate, eftersom det är den delen av kretsloppet som företaget kan kontrollera.

Cradle to grave är en tredje möjlighet som sällan används. Det är en mycket linjär bild av produkten från råmaterial till kassering utan materialåtervinning.

Vad är en EPD?

EDP är en förkortning av Environmental Product Declaration som är en internationell standard för rapportering av miljömässiga och sociala konsekvenser vad gäller tillverkningen av en produkt.

 

En EDP baseras på en livscykelanalys (LCA) och listar bland annat produktens CO2-avtryck.

Vad används en EDP till?

En EDP ger en översikt över de miljömässiga och sociala konsekvenserna av en produkt. Den visar också CO2-avtryck för produktionen av produkten, men det är inte nödvändigt att ha en EPD för att räkna ut en produkts CO2-avtryck.

Vad är en LCA?

LCA är en förkortning av Life Cycle Analysis och är en rapport över miljöpåverkan och resursanvändning under en produkts livstid. Det ger en tydlig och jämförbar översikt över olika produkters faktiska miljöpåverkan.

 

LCA definieras i standarderna ISO 14040 och ISO 14044.

Vad är cradle to cradle?

Cradle to cradle mäter CO2-avtrycket från råvara till råvara. Det innebär att cradle to cradle täcker produktens livscykel från råvara till tillverkning, transport, användning och återvinning som ny råvara.

Vad är cradle to gate?

Cradle to gate mäter en produkts CO2-avtryck från råvara till tillverkning och transport. Det innebär att användning och bortskaffande av produkten inte ingår i beräkningen.