Använda obehandlat aluminium utomhus

cleaning_aluminium.jpg
Före och efter rengöring av en aluminiumyta.

När man använder obehandlat aluminium utomhus är det ett antal faktorer som man måste ta hänsyn till. På den här sidan hittar du information om den naturliga reaktion som bildar ett skyddande oxidskikt som ökar metallens korrosionsbeständighet, samt information om ett flertal omständigheter som kan ha en negativ inverkan på metallens korrosionsbeständighet.

Oxidskiktet gör obehandlat aluminium mer korrosionsbeständigt

När man använder obehandlat aluminium utomhus bildas ett tunt oxidskikt på ytan. När aluminium kommer i kontakt med syre bildas ett oxidskikt, som är starkt bundet till den underliggande metallen. Skiktet skyddar metallen mot ytterligare angrepp och ökar dess beständighet mot korrosion.

Om det finns syre i omgivningen där aluminium finns kommer oxidskiktet att återställas i händelse av exempelvis repor. Oxidskiktet är olösligt i vatten och beständigt mot flera kemikalier. Dessutom har oxidskiktet en hårdhet som motsvarar hårdheten hos glas. På grund av bildandet av oxidskiktet är det viktigt att uppmärksamma att obehandlat aluminium inte bevarar sin ursprungliga, blanka yta.

Faktorer som bör undvikas när man använder obehandlat aluminium utomhus

Även om aluminium har en relativt hög korrosionsbeständighet, finns det flera faktorer och ämnen som kan påverka denna korrosionsbeständighet negativt. Därför bör man undvika att aluminium kommer i direktkontakt med följande:

 • Andra metaller såsom koppar, bly och järn (särskilt under fuktiga förhållanden)
 • Oorganiska syror (exempelvis saltsyra och svavelsyra)
 • Myrsyra, oxalsyra och klorerade lösningsmedel
 • Baser
 • Kvicksilver och kvicksilversalt
 • Havsvatten och kloridlösningar
 • Vatten som innehåller tungmetaller
 • Fuktigt trä och virke impregnerat med kopparhaltiga salter
 • Alkaliska byggmaterial som färsk betong

Det finns dock legeringar och behandlingsmetoder som kan minska korrosionen som uppstår på aluminiumytan som följd av vissa ovanstående faktorer.

Nedsmutsning påverkar korrosionsbeständigheten negativt

Smutsavlagringar på obehandlat aluminium kan försämra metallens korrosionsbeständighet. Korrosionsbeständigheten minskar ofta som följd av att smutsen bidrar till att ytan är fuktig under en längre tid. Detta kan undvikas genom att rengöra de nedsmutsade ytorna 1-2 gånger per år beroende på graden av förorening.

Följande metoder kan användas för rengöring av smuts och beläggningar på obehandlat aluminium. Rengöringsmetoderna utsätter i stigande ordning aluminiumytan för större åverkan . Rent vatten är snällast mot metallen, medan rengöringsmedel med slipmedel belastar ytan mycket hårt.

 • Rent vatten
 • Mild tvål/rengöringsmedel
 • Lösningsmedel som fotogen, terpentin eller lacknafta
 • Icke frätande kemiska rengöringsmedel
 • Polering med vax
 • Slipning med vax.
 • Rengöringsmedel med slipmedel