Korrekt hantering och lagring av aluminium

Alumecos huvudlager... med rätt temperatur för att alla aluminiumföremål och ämnen ska lagras optimalt.
Alumecos huvudlager... med rätt temperatur för att alla aluminiumföremål och ämnen ska lagras optimalt.

Det är viktigt att alla som tillverkar och använder aluminiumprodukter hanterar och lagrar metallen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Som regel är aluminium ett tåligt material som är enkelt att hantera om du vidtar några enkla försiktighetsåtgärder. Här kan du hitta information om vanliga typer av skador på aluminium samt allmänna råd om lagring och hantering av aluminium.

Transport och lagring

Skador på aluminium uppstår i normal fall under transport och utgörs exempelvis av repor och slitmärken som efterföljande kan leda till korrosion i det skadade området. Denna typ av skador utesluter möjligheten att efterföljande uppnå tillfredsställande ytbehandling på produkten.

Smärre transportskador på materialets yta påverkar endast aluminiumets utseende, metallens mekaniska egenskaper påverkas inte. För att förebygga denna typ av skador är det viktigt att aluminiumämnena emballeras i kraftigt papper, plast eller bubbelplast under all typ av förflyttning eller transport, för att undvika att enskilda ytor skrapar eller stöter mot varandra.

Undvik vatten och fukt

Det är viktigt att komma ihåg att aluminium inte är motståndskraftigt mot vatten och fukt. Aluminiumlegeringar med högt magnesiuminnehåll är mycket känsliga mot vatten och kondens, medan renare legeringar har bättre motståndskraft. Fuktskador på aluminium visar sig som vita fläckar eller mörka missfärgningar och kan exempelvis uppstå om vatten eller kondens blir stående mellan aluminiumämnen som travats eller ligger mycket nära varandra.

Mer information om aluminium och korrosion

För att förebygga den här typen av vatten- och kondensskador på aluminiumämnen, är det mycket viktigt att omgående torka aluminiumet om det finns antydan till vatten eller fukt när det ankommer – innan ämnena placeras på lagret. Du kan välja mellan två olika metoder för att torka aluminium: naturlig avdunstning eller använda lufttorkar. Om aluminiumet är mycket blött bör det först torkas av manuellt med en trasa innan det placeras på tork.

Kondens kan uppstå vintertid om aluminium transporteras i en kall lastbil och lastas av direkt i en varm verkstadslokal eller liknande. För att förebygga uppkomsten av kondens på den kalla aluminiumytan, rekommenderar vi att aluminiumämnena förblir i originalemballaget i verkstadslokalen tills de har acklimatiserat sig i de varmare omgivningarna. Acklimatiseringsprocessen tar vanligtvis mellan 36 och 48 timmar, sedan kan emballaget avlägsnas.

Lufttemperatur och klimat

När det gäller temperatur och klimat i samband med lagring av aluminium, är det även viktigt att veta att aluminium i allmänhet förvaras i en temperatur på minst +10 grader Celsius. Det bör även nämnas att lagring utomhus medför en risk för snabbare punktkorrosion orsakad av luftföroreningar från industriområden eller tätortsområden. För att undvika märken och korrosion är det i allmänhet bra om man kan undvika att aluminium kommer i kontakt med andra metaller under lagring.