Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Klicka på länken till höger för att ladda ner Alumecos allmänna villkor för försäljning och leverans. Du kan även se innehållet i de allmänna villkoren för försäljning och leverans nedan:

 

1. Omfattning

1.1  Dessa allmänna försäljnings- och leverans-villkor (“Villkor”) äger tillämpning på samtliga leveranser av produkter (“Produkter”) från Alumeco ApS eller dess närstående bolag (“Säljare”) till samtliga kunder (“Köpare”), om inte annat skriftligen överenskommits. När-stående bolag är företag som direkt eller indirekt kontrolleras av Alumeco ApS genom aktieinnehav eller rösträtt.  

1.2  Eventuella ändringar av eller avvikelser från dessa Villkor som kan komma att anges i Köparens beställning eller liknande måste skriftligen godkännas av Säljaren.

1.3 Köparens accept av Produkter som skeppas eller levereras, eller Köparens mottagande av produkter, ska betraktas som godkännande av dessa Villkor.

 

2. Produktinformation

2.1 All produktinformation, inklusive men inte begränsat till viktdimensioner, kvalitet, teknisk och annan data som framkommer i katalog, beskrivning, prospekt, annonser etc., och oavsett huruvida informationen lämnas skrift-ligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, bör endast betraktas som informativ och ska endast vara bindande i den utsträckning Säljaren uttryckligen hänvisar därtill i en offert eller i en orderbekräftelse. Specifika krav från Köparen är endast bindande om Säljaren skriftligen bekräftar sådana krav.  

 

3. Priser och beställning

3.1 Priser för Produkter anges exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter. Säljaren förbehåller sig rätten att reglera överenskomna priser för ej levererade produkter vid eventuella valutakursför-ändringar, materialökningar, ökade underleve-rantörspriser, ändringar av tullavgifter, löneförändringar, myndighetsingripanden eller liknande situationer där Säljaren har be-gränsad eller ingen kontroll.

3.2  Om Säljaren lämnar en skriftlig offert som inte anger ett visst sista datum för god-kännande kommer anbudet att löpa ut om godkännande härav inte nått Säljaren inom 7 dagar från offertdatumet ("godkännandefrist").

3.3 Köparen får inte överföra en offert till en tredje part.  

 

4. Orderbekräftelse/accept av anbud

4.1 En beställning enligt dessa Villkor anses vara Köparens anbud att köpa Produkter. Säljaren ska inte anses ha godkänt en beställning förrän Köparen har mottagit Säljarens skriftliga eller elektroniska accept av beställningen i form av en orderbekräftelse. Säljaren ska inte anses ha ingått ett bindande avtal om Säljaren inte har mottagit en skriftlig och överensstämmande accept från Köparen avseende ett anbud lämnat av Säljaren inom godkännandefristen.

4.2 Om Köparen invänder mot innehållet i orderbekräftelsen ska sådan invändning lämnas skriftligen och mottas av Säljaren inom 48 timmar från datumet för orderbekräftelsen.

 

5. Kvalitet

5.1 Köparen är ansvarig för att tillse att tekniska data och materialet i sin helhet lämpar sig för Köparens behov. Följaktligen är inte Säljaren ansvarig för Produkternas lämplighet för Köparens avsedda ändamål.

5.2 I den utsträckning det finns en europeisk ("EN") standard för en bestämd produkt ska Säljarens Produkter efterleva sådan relevant standard.

5.3 Certifikat ska endast inkluderas om parterna har enats härom. I den utsträckning certifikat inkluderas gäller Säljarens garanti endast information i certifikatet i den ut-sträckning informationen specifikt avser delar som tillverkats av Säljaren.

 

6. Kvantitet

6.1 Levererad totalkvantitet kan avvika med +/- 10 % jämfört med den angivna kvantiteten.

6.2 Eventuella beräkningar av vikt-, detalj- eller längdangivelser utförs i enlighet med industri-standarder.

 

7. Betalning och villkor

7.1 Betalning ska erläggas i enlighet med betalningsvillkoren som anges av Säljaren i orderbekräftelsen. Om sådana betalnings-villkor inte angetts ska betalning erläggas i förväg.

7.2 Ränta ska löpa från förfallodagen med den högsta tillåtna procentsatsen enligt tillämplig lag.

7.3 Om Köparens betalningsförmåga skulle bli nedsatt, förbehåller Säljaren sig rätten att närsomhelst ändra betalningsvillkoren och/ eller neka leverans.

7.4 Vart och ett av Säljarens närstående bolag har rätt att kvitta sina fordringar på Köparen mot någon som helst fordran Köparen har på något av Säljarens närstående bolag.

7.5 Köparen har inte rätt att innehålla någon del av köpesumman på grund av motkrav av något slag.

7.6 Om en leverans ställs in på grund av Köparens omständigheter ska Köparen er-lägga betalning till Säljaren som om leverans skett på överenskommen tid, om inte Säljaren skriftligen meddelat Köparen annat.

7.7 Reklamationer ska inte ge Köparen rätt att undanhålla betalning för leverans.

 

8. Äganderättsförbehåll

8.1 Produkterna ska förbli Alumecos egendom intill dess att hela köpesumman har erlagts till Alumeco eller dess betalningsmottagare. För det fall Köparen bryter mot parternas avtal, inklusive men inte begränsat till utebliven betalning, ska Alumeco ha rätt att ta Produkterna i besittning.

8.2 Vid förädling eller bearbetning av sålda Produkter ska Säljarens äganderättsförbehåll gälla förädlade eller bearbetade produkter i en utsträckning som motsvarar värdet på den sålda Produkten.

 

För samtliga leveranser till Tyskland och Österrike ska följande (nya) avsnitt 8 helt ersätta formuleringen i (det befintliga) avsnitt 8 “Äganderättsförbehåll”. Detta nya avsnitt 8 regleras uteslutande av tysk lag, oavsett vilken lag som annars är tillämplig enligt avsnitt 24.2.

 

8.1 Produkterna ska förbli Säljarens egendom intill dess att hela köpesumman har erlagts till Säljaren eller dess betalningsmottagare. För det fall Köparen bryter mot parternas avtal, inklusive men inte begränsat till utebliven betalning, ska Säljaren ha rätt att ta Pro-dukterna i besittning.

8.2 Köparen ska hantera Produkterna med tillbörlig omsorg, hålla Produkterna lämpligt försäkrade och, i den utsträckningen så krävs, tillse service och underhåll för Produkterna.

8.3 Intill dess att den fullständiga köpesumman erlagts, och för det fall Produkterna blir föremål för tredje parts rättigheter eller andra belastningar ska Köparen omedelbart skrift-ligen meddela Säljaren härom.

8.4 Köparen får återförsälja Produkter som är föremål för äganderättsförbehåll enligt detta avsnitt 8 endast i sin löpande verksamhet. För detta fall överlåter Köparen härmed alla fordringar till följd av sådan återförsäljning, oavsett om Produkterna har bearbetats eller inte, till Säljaren. Oaktat Säljarens rätt att kräva direktbetalning ska Köparen ha rätt att motta betalningen för de överlåtna fordringarna. För detta ändamål går Säljaren med på att inte kräva betalning av de överlåtna fordringarna i den utsträckning Köparen uppfyller samtliga sina betalningsskyldigheter och inte blir föremål för en konkursansökan eller liknande processer eller något betalningsanstånd.

 

9. Leverans

9.1 Leverans ska ske Ex Works (Incoterms 2020) till den destination som anges i Säljarens offert eller, i förekommande fall, order-bekräftelsen.
9.2 Leveranstiden anges i Säljarens offert eller, i förekommande fall, orderbekräftelsen.

9.3 Leveranstiden börjar löpa från tiden för Säljarens orderbekräftelse, dock inte tidigare än den dag då Säljaren mottagit specifi-kationer, inklusive godkända ritningar ut-visande mått och dimensioner. Om sådana specifikationer inte mottas vid dagen för orderbekräftelsen ska leveranstiden löpa från den dag då Säljaren mottagit dem.

9.4 En leveransfördröjning på 3 (tre) arbetsdagar på grund av omständigheter på Säljarens sida ska under alla förhållanden anses vara levererat inom föreskriven tid.

9.5 Om Säljaren inte levererar per ett angivet leveransdatum ska Köparen ha rätt att skriftligen ange en skälig tidsfrist om minst 5 (fem) arbetsdagar för lager- och standard-produkter och minst 20 (tjugo) arbetsdagar för anpassade produkter. Om leverans inte har gjorts inom sådan tidsfrist som Köparen angivit ska Köparen ha rätt att skriftligen häva leveransen eller delleveransen i fråga.

9.6 Om Köparen häver leveransen eller delleveransen av lager- eller standard-produkter i enlighet med punkt 9.5 ska Köparen ha rätt att köpa en liknande leverans från tredje part och kräva ersättning för tilläggskostnaden från Säljaren.

Säljarens skyldighet att täcka sådana kostnader eller annan skada hänförlig till Köparen ska inte överstiga det fakturerade värdet på den ursprungliga leveransen eller delleveransen från Säljaren. Om Köparen häver leveransen eller delleveransen av anpassade produkter i enlighet med punkt 9.5 har Köparen inte rätt att göra ett täckningsköp på Säljarens bekostnad och har heller inte rätt att kräva ersättning från Säljaren för några förluster.

9.7 Om Säljaren inte levererar Produkterna inom den tidsfrist som anges i punkt 9.5 ska båda parter vara skyldiga att samarbeta med god vilja för att nå en för båda parter till-fredsställande lösning i syfte att säkerställa leverans.

9.8 Om leveransförseningen beror på att Säljaren befinner sig i en situation som anges i avsnitt 16, “Force majeure”, avbryts leverans-tiden under den period som situationen kvarstår.

9.9 Säljaren ska under alla omständigheter meddela Köparen om förändringar av leverans-tiden utan onödigt dröjsmål efter att ha blivit medveten om sådan försening.

 

10. Förpackningsmaterial

10.1 Förpackningsmaterial inklusive lastpallar tillhandahålls på Köparens bekostnad såvida det inte uttryckligen anges att detta ingår i priset.

10.2 Förpackningsmaterial och lastpallar ska endast returneras om så särskilt överens-kommits.

 

11. Hävning och ändringar

11.1 En beställning kan inte hävas eller ändras om inte Säljaren skriftligen godkänner detta senast 10 (tio) arbetsdagar efter datumet för orderbekräftelsen.

11.2 Köparen ska hålla Säljaren skadeslös för eventuella kostnader och förluster som uppkommer till följd av sådan hävning, vilka kostnader och förluster sammantaget aldrig ska understiga 10 % av den överenskomna köpeskillingen för de hävda Produkterna exkl. mervärdesskatt.

 

12. Produktvariationer

12.1 Säljaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i de överenskomna specifikationerna om detta kan göras utan avsevärd nackdel för Köparen.

 

13. Besiktningskrav och anspråk

13.1 Vid mottagande ska Köparen omedelbart utföra sådan besiktning av de sålda Produkterna som god affärssed kräver. Om leveransen är otillräcklig eller bristfällig ska Köparen omedelbart härefter underrätta Säljaren.
13.2 Vid transportskador eller andra synliga skador måste skadorna i fråga dokumenteras genom en anteckning på fraktsedeln vid mottagande av Produkterna.

13.3 Om Köparen senare får kännedom om fel som, trots noggrann undersökning, inte kunde upptäckas vid leverans, ska Köparen omedel-bart efter att ha upptäckt sådana fel meddela Säljaren därom.

13.4 Utan hinder av vad som anges i punkt 13.3 ska Köparen reklamera fel senast 6 (sex) månader efter leverans.

13.5 Om Köparen inte omedelbart underrättar Säljaren enligt vad som anges i detta avsnitt 13 ska Köparen vara förhindrad att göra några anspråk gällande gentemot Säljaren för felen eller bristen i fråga.  

 

14. Ansvar för fel

14.1 I händelse av ett legitimt och inom rätt tid lämnat anspråk i enlighet med dessa Villkor ska Säljaren efter eget val avhjälpa felet antingen genom utbyte eller reparation. Sådant avhjälpande ska överenskommas utan onödigt dröjsmål och ska slutföras inom skälig tid. Avhjälpande utförs generellt sett på den plats där den bristfälliga Produkten befinner sig, med undantag för vad som anges i detta avsnitt 14. Köparen ska på begäran skicka den bristfälliga delen eller Produkten till Säljaren och Köparen ska vara ansvarig för lämplig paketering och frakt av den bristfälliga delen eller Produkten. Om avhjälpande gjorts kan Köparen inte framställa några ytterligare anspråk gentemot Säljaren för den bristfälliga Produkten. Äganderätten till Produkter som bytts ut/ returnerats ska övergå till Säljaren.

14.2 Köparen ska bära tillkommande kostnader avseende reparationen av fel som Säljaren haft till följd av att de bristfälliga Produkterna befunnit sig på en annan plats än leverans-orten. Om en demontering eller en montering resulterar i störningar av något annat än Produkterna ska arbetet och hänförliga kostnader gå på Köparens egen räkning.

14.3 För det fall Köparens reklamation är omotiverad ska eventuellt arbete eller leveran-ser som utförts av Säljaren samt andra utgifter som Säljaren haft för avhjälpande åtgärder ersättas av Köparen.

14.4 Om Säljaren inte fullgör sin avhjälpande-skyldighet inom skälig tid ska Köparen ha rätt att skriftligen ange en skälig tidsfrist för avhjälpande om minst 10 (tio) arbetsdagar. I den utsträckning avhjälpande inte har skett inom denna tidsfrist får Köparen efter eget val: 1) beställa nya delar/Produkter på Säljarens bekostnad, men på Köparens egen risk, förutsatt att Köparen gör detta på ett skäligt och rimligt sätt och att kostnaderna inte överstiger priset som Köparen ursprungligen betalade Säljaren för Produkten/Produktdelen i fråga; eller 2) begära en proportionell minskning med max 15 % av den överens-komna köpesumman för Produkten/Produkt-delen i fråga. Om bristen är så väsentlig att Köparen berövas nyttan med avtalet avseende Produkten eller en väsentlig del därav får Köparen häva avtalet genom skriftlig upp-sägning till Säljaren avseende sådan del av Produkten som inte kan användas som avsett av parterna till följd av felet.

14.5 Om Köparen säger upp delavtalet i enlighet med punkt 14.4 ska Köparen ha rätt att begära ersättning för Köparens kostnader för ett täckköp. Sådan ersättning får dock inte överstiga det ursprungliga priset Köparen betalade Säljaren för delavtalet i fråga.

14.6 Säljarens ansvar gäller under 12 (tolv) månader från leveransdagen. För returnerade, ersatta eller reparerade delar gäller Säljarens ansvar för fel under 12 (tolv) månader från dagen för kompenserande leverans, utbyte eller reparation, dock inte längre än 24 (tjugofyra) månader från den ursprungliga leveransdagen.

 

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Säljaren ska endast hållas ansvarig för dokumenterad direkt skada. Följaktligen ska Säljaren inte vara ansvarig för någon av följande sorters förluster eller skador som kan uppstå till följd av eller avseende ett avtal som omfattas av dessa Villkor: 1) någon skada som beror på produktionsbortfall, utebliven vinst, intäktsförlust, förlust av goodwill eller för-väntade besparingar, eller 2) någon förlust eller förstörelse av data; eller 3) någon annan följdskada eller indirekt skada till följd av förseningar eller brister i de sålda Produkterna.
15.2 Säljarens skadeståndsansvar som uppstår på grund av eller till följd av ett avtal som regleras av dessa Villkor ska vara be-gränsat till det sammanlagda beloppet Säljaren fakturerat Köparen för avtalet i fråga.

15.3 Begränsningarna i punkterna 15.1 och 15.2 ska inte gälla för det fall Säljaren gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse.

15.4 Säljaren kan inte hållas ansvarig för rådgivning som lämnats till Köparen i samband med ritningar eller projektplanering.

16. Force majeure

16.1 Följande omständigheter ska utgöra befrielsegrunder om de hindrar Säljaren från att fullgöra avtalet eller gör att fullgörandet blir oskäligt betungande för Säljaren: arbets-konflikter och varje annan omständighet som Säljaren skäligen inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, terrorism, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestrik-tioner, uppror och upplopp, internationella blockader, brist på transportalternativ, allmän varuknapphet, effektbegränsningar, extra-ordinära ingripanden från EU-myndigheter eller andra myndigheter, offentlig reglering, pandemier samt saknade eller försenade leveranser från under-leverantörer, som orsakas av någon av omständigheterna som omnämns i detta stycke.

16.2 De i punkt 16.1 angivna omständigheterna som inträffar före lämnandet av en offert eller ingåendet av avtalet ska endast befria Säljaren från ansvar om sådan omständighets påverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

16.3 Skulle de i punkt 16.1 angivna omständlig-heterna drabba Köparen ska Köparen täcka Säljarens kostnader för att säkra och skydda Produkterna under sådana omständigheter.  
16.4 Om avtalets fullgörande förhindras under mer än 3 (tre) månader på grund av omständigheter som anges i punkt 16.1 ska parterna ha rätt att häva den del av avtalet som inte uppfyllts utan någon ersättning.

16.5 Både Säljaren och Köparen är skyldiga att utan dröjsmål underrätta den andra parten när en omständighet enligt punkt 16.1 uppstår.

 

17. Produktansvar

17.1 Säljaren ska inte vara ansvarig för någon egendomsskada som orsakas av Produkten efter att den har levererats och medan den är i Köparens besittning. Inte heller ska Säljaren vara ansvarig för någon skada på produkter som tillverkas av Köparen eller produkter vari Köparens produkter utgör en del. Säljaren ska endast vara ansvarig för Produkter i den utsträckning sådant ansvar framgår av tillämpliga tvingande produktansvars-bestämmelser.

17.2 Säljarens ansvar är begränsat enligt vad som anges i avsnitt 15 “Ansvarsbegränsning”.  
17.3 Säljaren är endast ansvarig inför skadelidande part. Följaktligen kan Köparen inte framställa några krav på Säljaren för förlust som uppstått i samband med produkt-ansvarskrav som framställts gentemot Köparen.

17.4 Om skadelidande part framställer produktansvarskrav gentemot Säljaren för-behåller sig Säljaren rätten att hållas skadeslös av Köparen i den utsträckning anspråket inte orsakats av fel i Produkterna eller Säljarens vårdslöshet.

17.5 Om en tredje part framställer ett produktansvarskrav gentemot någon av parterna (Köparen eller Säljaren) ska den parten omedelbart underrätta den andra parten härom.

 

18. Returnerade produkter

18.1 Produkter får endast returneras efter

särskild överenskommelse med Säljaren.
18.2 Om retur av Produkter har överens-kommits, jfr. punkt 18.1, krediteras returnerade Produkter om sådana Produkter är i oskadat skick och, när det gäller tillverkade/ fabriksförpackade material, att sådana material är i obruten originalförpackning, om inte annat skriftligen överenskommits.   

 

19. Verktyg

19.1 Om avtalet med Säljaren innefattar betalning för tillverkningen av verktyg vid ett metallverk erhåller Köparen inte äganderätt till sådant verktyg. Köparen får endast rätt att använda det aktuella verktyget och har inte rätt att begära att fabriken överlämnar verktyget. Sådana verktyg ska bevaras under minst 36 (trettiosex) månader efter senaste produktion, varefter de kan destrueras på Säljarens begäran utan föregående meddelande.

 

20. Förbud mot återförsäljning och användning för vissa ändamål

20.1 Köparen garanterar att Säljarens Produkter inte kommer att användas eller återförsäljas för syften som har någon som helst koppling till kemiska, biologiska eller kärnvapen eller till missiler som har kapacitet att bära sådana vapen.

20.2 Köparen garanterar att Säljarens Produk-ter inte kommer att säljas till individer, företag eller någon annan organisation om Köparen är medveten om eller misstänker att de har kopplingar till någon sorts terrorist- eller drogverksamhet.

20.3 Säljarens Produkter kan vara föremål för exportkontroll och kan därför bli föremål för försäljningsrestriktioner avseende länder eller kunder som är föremål för export-/ importförbud. Köparen ska iaktta sådana restriktioner vid återförsäljning av Säljarens Produkter till dessa länder eller kunder.

20.4 Köparen ska inte återförsälja Säljarens Produkter om det föreligger några tvivel eller misstankar om att Produkterna kan komma att användas för syften som strider mot ovan-stående.

20.5 Om Köparen är medveten om eller misstänker att ovanstående bestämmelser har överträtts ska Köparen omedelbart meddela Säljaren härom.

20.6 Köparen ska hålla Säljaren helt skadeslös från vilka som helst krav mot Säljaren till följd av Köparens överträdelse av dessa punkter 20.1 - 20.5.

 

21. Sanktioner

21.1 Köparen bekräftar och garanterar att följa alla gällande sanktioner, inklusive import/export restriktioner, och export-kontrollagar och förordningar utfärdade av USA, EU och FN, samt övriga länders regleringar förutsatt att sistnämnda inte står i strid med motsvarande regler utfärdade av USA, EU eller Danmark.

21.2. Köparen försäkrar att varken Köparen, dess ägare eller något av Köparens dotterbolag, någon i Köparens ledning eller andra anställda hos Köparen bryter mot eller utreds för brott mot sanktioner som utfärdats av USA, EU eller FN, och att man inte kontrolleras av eller agerar på uppdrag av någon individ eller företag som är föremål för sådana sanktioner.

21.3 Säljaren ska inte vara skyldig att sälja, leverera eller överföra Produkter till Köparen, om detta skulle vara förbjudet enligt sanktioner utfärdade av USA, UK, EU eller FN.

21.4 Köparen ska hålla Säljaren helt skadeslös från vilka som helst krav mot Säljaren till följd av Köparens överträdelse av dessa punkter 21.1 och 21.2.

 

22. Dataskydd

22.1 Säljarens närstående bolag och Säljarens underleverantörer är berättigade att behandla och därmed lagra personuppgifter avseende Köparens kontaktpersoner, inklusive namn och kontaktuppgifter. Säljarens syfte med att be-handla sådan information är att uppfylla sina skyldigheter gentemot Köparen, t.ex. av-seende hanteringen av kundrelationer och betalningstransaktioner.

22.2 Säljaren ska använda tillräckliga av-talsenliga och tekniska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Säljaren kommer att lagra personuppgifter under hela affärsförhållandet.

22.3 Dataskyddsförordningen (GDPR) anger ett antal rättigheter avseende Säljarens hantering av personuppgifter. Ytterligare infor-mation finner du på Säljarens webbplats eller genom att kontakta Säljarens kontaktperson.

 

23. Partiell ogiltighet

23.1 För det fall någon eller några bestäm-melser i dessa Villkor blir ogiltiga, olagliga eller icke-verkställbara ska giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas eller försvagas.

 

24. Tvister

24.1 Köparen och Säljaren ska söka lösa eventuella tvister och meningsskiljaktigheter i godo.

24.2 Eventuella tvister mellan parterna som uppkommer i samband med avtalet eller ur därtill hörande omständigheter ska avgöras enligt lagen i det land Säljaren har sitt säte.

24.3 Tvister ska uteslutande avgöras av dansk domstol och av domstolen i den domsaga där Säljaren har sitt säte eller vid den domstol Säljaren befinner vara mest fördelaktig för bägge parter, t.ex. på grund av handläggnings-tid. 

 

Version 2022-11