Hur kommer CBAM påverka dig?

Senast uppdaterad 13 oktober 2023

Övergångsfasen för CBAM har nu startat. CBAM är en gränsjusteringsmekanism (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) som kommer vara ett verktyg från EU för att beskatta vissa importerade varor för att undvika koldioxidläckage.

Första rapporteringsfasen startade den 1:a oktober 2023 och deadline för denna rapporteringsfas är 31:a Januari 2024.

På den här sidan kan du få en allmän uppfattning om hur ramverket ser ut för aluminium, järn och stål. Andra regler kan komma att gälla för andra material.

Om du köper material genom Alumeco kommer du inte behöva hantera CBAM rapporteringen.

Du hittar den senaste information från EU här och webbinarium om ämnet här.

Vad är CBAM?

CBAM, en gränsjusteringsmekanism för att hantera en kommande koldioxidtull är ett verktyg från EU för att beskatta importerade varor utifrån deras koldioxidavtryck. Liksom varor som produceras inom EU är föremål för en koldioxidskatt kommer även varor som produceras utanför EU att bli taxerade för dess koldioxidavtryck.

Om de varor som du köpt via Alumeco omfattas av CBAM kommer vi att hantera rapporteringen åt dig.

Syftet med CBAM är att undvika ”koldioxidläckage” – man vill motverka att produktion i EU omlokaliserar till länder med mindre ambitiös klimatpolitik (koldioxidläckage).

CBAM är en nyckelkomponent i EU:s 55 %-paket, vilket är ett riktmärke för att minska nettoutsläppen av växthusgaser från EU med minst 55% till 2030. Slutmålet, som presenteras i EU:s gröna giv, är att vara koldioxidneutrala 2050.

Påverkar CBAM dig?

Om du importerar aluminium, järn och stål från länder utanför EU så påverkas du av CBAM.

Detta är varor där risken för koldioxidläckage bedöms som hög och listan kommer att utökas i takt med att verktyget implementeras.

Om ursprungslandet är medlem i EU ETS (Emissions Trading System) så kommer CBAM inte att tillämpas. Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz ingår alla i EU ETS, det gör även de skattefria områdena Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta och Melilla.

För allt material som köps via Alumeco kommer vi att hantera CBAM åt dig. Våra jurister följer lagstiftningsprocessen noga och kommer hela tiden att hålla sig uppdaterade.

När behöver du agera?

Övergångsfasen startade den 1:a oktober 2023 och avslutas 2026.

Under testperioden kommer du behöva lämna in en rapport på koldioxidavtrycket för alla varor som omfattas av CBAM men du kommer inte behöva betala någon skatt. På de varor som ni köpt via Alumeco så hanterar vi rapportering för er.

Första deadline för inlämning av rapport är 31:a januari 2024 och omfattar perioden från den 1 oktober 2023. Under den 2 år långa övergångsfasen kommer importörer att rapportera varje kvartal. Den sista rapporteringsperioden avslutas 31:a oktober 2026. Efter detta kommer den faktiska skatten att implementeras.

Om du själv importerar material behöver du registrera dig som CBAM-importör innan 1:a januari 2026.

Vad behöver du göra?

Om du köper varor via Alumeco som omfattas av CBAM behöver du inte göra något.

Om du själv importerar material behöver du registrera dig som CBAM-importör och rapportera till Naturvårdsverket i Sverige. Varje EU-land har egen myndighet som det skall rapporteras till (se lista här).

Rapporteringen inkluderar följande:

  • Mängden på de importerade varor som omfattas av CBAM. Detta kommer att baseras på HS kod
  • Varukod/HS kod och ursprungsland
  • De kombinerade direkta och indirekta utsläppen från produktionen av varorna (om denna information inte finns tillgänglig kommer EU tillhandahålla ett schablonvärde för användning i beräkningen)
  • Information om eventuella koldioxidskatter som redan har betalats i ett tredje land.

Hur fungerar CBAM skatten?

Administrationen av CBAM kommer att baseras på certifikat. För att importera varor som omfattas av CBAM till EU måste du ha motsvarande CBAM-certifikat på ett anvisat CBAM-konto.

Endast registrerade CBAM-importörer kommer att kunna importera material som omfattas av CBAM. Om du själv importerar material från länder utanför EU kommer du behöva registrera dig som CBAM-importör före 1:a januari 2026. Plattformen för registrering förväntas vara klar innan slutet av 2023.

CBAM certifikaten kommer behandlas genom en plattform som EU i detta nu utvecklar. Priset för certifikaten kommer att reflektera nuvarande ETS priser (ETS = EU emissions trading system), som betalas av europeiska tillverkare.

CBAM systemet är tänkt att vara ett övergångssystem från 2026 till 2034. Efter 2034 kommer systemet att rullas tillbaka och det kommer inte längre vara möjligt att importera varor som inte uppfyller ETS krav. Detta innebär att det från 2034 inte kommer vara möjligt att importera varor från tillverkare som inte har minskat sina koldioxidutsläpp till EU-nivå.

Detta kommer att bli ett problem för de länder som ännu inte har lanserat initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

Hur mycket kommer CBAM certifikat att kosta?

Priset förväntas vara dynamiskt och öka i takt med att koldioxidutsläppen ökar. Det betyder att både dina egna indirekta utsläpp - hur många certifikat du behöver - och de totala utsläppen - hur många certifikat som totalt är sålda – kommer att påverka priset.

Hur beräknar EU koldioxidavtrycket för dina varor?

Detaljerna i beräkningen är ännu inte beslutade men en distinktion mellan ”komplexa varor” och ”enkla varor” kommer att göras.

Vi förväntar oss att våra kunders importerade metaller kommer att betraktas som enkla varor och priset kommer då att bestämmas av:

Utsläpp från enkla varor = Utsläppen från produktionen/mängden producerade varor.

En databas med schablonvärden kommer att finnas tillgänglig om de specifika värdena antingen är okända eller omöjliga att erhålla.

Hur undviker eller minskar man CBAM?

CBAM kommer gälla för de specifika koldioxidutsläppen från material som importeras till EU. Det betyder att genom att köpa varor inom EU eller köpa koldioxidreducerade importerade varor så kan du minska eller undvika CBAM.