Aluminium och korrosion

Aluminium och korrosion

Exempel på korrosion som börjar angripa en aluminiumplåt.

Korrosion är en direkt nedbrytning av aluminiumytan som kallas gropfrätning. Orsaken till nedbrytningen är att aluminiumets naturliga korrosionsbeständighet inte ger ett tillräckligt skydd. På denna sida hittar du information om vanligaste typerna av korrosion, korrosionshärdigheten för aluminium samt exempel på faktorer som kan orsaka korrosion på aluminium.

Typer av korrosion

De vanligaste typerna av korrosion är:

Galvanisk korrosion: Uppstår när aluminium kommer i kontakt med mer ädla metaller som exempelvis järn.

Punktkorrosion (gropfrätning): Uppstår när aluminium finns i mycket fuktiga miljöer, ofta i kombination med salt (finns vanligtvis i smuts) och miljöer där vattnet stannar kvar på metallen. Punktkorrosion är den vanligaste typen av korrosion på aluminium.

Korrosionsbeständighet för aluminium

Korrosionsbeständighet är ett mått på hur hög motståndskraft aluminium har mot korrosion. Jämfört med en rad andra metaller har aluminium hög korrosionsbeständighet.

Önskas mer information anges korrosion på aluminium i detalj i ISO standard 9023.

Oxidskikt – ett naturligt skydd mot korrosion

Oxidlagret kan betraktas som en skyddsfilm som bildas på aluminium när aluminium kommer i kontakt med syre. Detta skikt skyddar aluminiumytan kortsiktigt mot korrosion. Vid mekaniska skador på oxidskiktet reparerar dessa sig själva då aluminiumet omedelbart reagerar med syret i luften och bildar nya oxider .

 

Oxide layer

Om aluminium lagras i miljöer utan större temperaturväxlingar och transporteras under torra förhållanden där metallen är väl emballerad, utan möjlighet för fukt att tränga in till metallens yta, erbjuder oxidskiktet ett tillräckligt skydd mot korrosion. Oxidskiktet är stabilt i pH-intervallet 4-9, men om man utsätter aluminiumet för starkt sura eller alkaliska miljöer sker en skyndsam korrosion/nedbrytning av metallen. Exempelvis, alkoholer korroderar aluminium endast i mycket begränsad utsträckning, under förutsättning att de är fria från organiska syror. Däremot inträffar mycket allvarlig korrosion om det samtidigt finns myrsyra närvarande. Vi har sammanställt en lista över de effekter olika kemikalier har på aluminium. 

Själva processen som äger rum när oxidskiktet bildas kan i sig betraktas som korrosion av aluminiumytan. Även anodisering, vars syfte är att öka korrosionsbeständigheten för aluminium, kan betraktas som en korrosionsprocess även om den sker under kontrollerade former.

 

Aluminium i maritima miljöer

Om aluminium ska användas i maritima miljöer och därför måste vara resistent mot havsvatten för att undvika korrosion, rekommenderar vi i förhållande till EN13195:2009 att i huvudsak använda legeringarna 5000 och 6000 serierna vid maritima projekt. Bland andra kan legeringarna 5083, 5754, 6060 och 6082 användas.

 

 

 

Video som visar hur ett aluminiumföremål skadas på grund av vatten:

Vill du veta mer

Korrekt hantering och lagring av aluminium